יום שני, 24 באפריל 2023

מי יכול ללמוד את הלקח ממותם?

 מי יכול ללמוד את הלקח ממותם? / לפרשת אחרי מות וליום הזיכרון לחיילי צה"ל / מתורת הרב מקיקץ שלי זצוק"ל

את פרשת מותם של בני אהרון אנו פוגשים פעמיים בשנה: בזמן זה בשנה, וביום הכיפורים, בקריאת התורה.

מדוע קבעו חז"ל את הקריאה הזו?

רבינו מביא את דבריהם (חלק ב' אות ו):

איתא במדרש [רבה כ, יב]: אמר רבי חייא בר אבא באחד בניסן מתו וכו'. ולמה מזכיר מיתתן ביום הכפורים? אלא מלמד שכשם שיום הכפורים מכפר כך מיתתן של צדיקים מכפרת. ומנין שיום הכפורים מכפר? שנאמר "כי ביום הזה" וגו'. ומנין שמיתתן של צדיקים מכפרת, שנאמר "ויקברו את עצמות שאול" וכתיב "ויעתר אלהים לארץ אחרי כן". עד כאן לשונו.
המדרש מסביר את הקשר שבין יום הכיפורים למיתת בני אהרון: שניהם מכפרים. המדרש מביא פסוקים המוכיחים את כפרת כיפור ואת הכפרה הבאה ממות צדיקים (כפי שנלמד ממיתת שאול, ואין כאן מקום להאריך).

לכאורה דברים ברורים. אולם, מעיון נוסף עולה שאלה:
והקושיא מפורסמת: מאחר דנפקא ליה מ"ויעתר" וגו', למה לו ללמוד מיום הכפורים...

שואל רבינו: הרי לא צריך ללמוד על מעלת מות הצדיקים מהחיבור ליום כיפור. יש לכך פסוק מפורש!

אלא, מסיק רבינו, שהלימוד מהחיבור ליום הכיפורים בא לחדש דבר נוסף:

ונראה לפרש על פי מה שכתב ‏מור"ם ז"ל בהלכות יום הכפורים (סוף סימן תר"ז], שאין יום הכפורים מכפר אלא למי שמאמין בו, אבל המבעט וכו' אינו מכפר לו. ע"ש. ואם כן יש לומר דסמיכת מיתת בני אהרן ליום הכפורים איצטריך רק לזה, לומר כדרך שיום הכפורים מכפר וכו' - שדרך כפרתו הוא דוקא למאמינים בו, כך דרך כפרת הצדיקים...הוא דוקא באופן זה למאמינים במעלתם של צדיקים ומרגישים בחסרונם ועל ידי זה הם מצטערים ושבים,

הרמ"א (רבינו משה איסרליש) מלמדנו מסר יסודי: אין יום הכיפורים מכפר למי שאינו מאמין בקדושתו ובכח כפרתו. המשמעויות של היום הקדוש מפעפעות באדם הצם, והוא מקבל על עצמו להיות טוב יותר, להיות ראוי לכפרה.

כך גם במותם של צדיקים. מי שחווה את הכאב באובדנם, את הואקום הנוצר מחסרונם – הוא זה שכפרתם מועילה לו, כי הוא מנסה לחשוב כיצד יוכל להתעלות ולנסות למלא את החסר. הוא שב בתשובה ועובר למדרגה חדשה.

לא כן הבועטים בהם ח"ו ואומרים מה הם מועילים לנו, אם קראו קראו לעצמם וכו' [סנהדרין דף צ"ט ע"ב]

המזלזלים בתורתם של החכמים, וכופרים בתועלת שהם מביאים לעולם, לא מושפעים כלל מפטירתם, וממילא מיתתם אינה מכפרת על אותם אנשים.

אולי נוכל גם להשליך זאת לעניין של יום הזכרון לחללי צה"ל: ההבנה של גודל הקרבתם, של המטרה הנעלה שלשמה מסרו את נפשם, מעניקה משמעות למתבוננים. הם בוחרים לחיות את חייהם בצורה טובה יותר, המנסה למלא את ארצנו ומדינתנו בטוב, במקום אלו שמסרו נפשם. מתבוננים אלו, ראויים לחיים שניתנו להם על ידי הקדושים הי"ד.

ת.נ.צ.ב.ה

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

כסא - רקיע - ים - אדם

  בס"ד כסא-רקיע-ים-אדם / לפרשת שלח / מתורת רבינו מקיקץ שלי זצוק"ל זכינו לחיות בדורות בהם מצוות התכלת הולכת וחוזרת לחיינו, וכך ...